Usvojena inicijativa advokata iz opštine Aranđelovac za donošenje stava po pitanju isplate troškova po službenoj dužnosti zbog neujednačene sudske prakse


VRHOVNI KASACIONI SUD
za sudiju Jasminu Vasović, predsednika Vrhovnog kasacionog suda

Predmet: Inicijativa advokata iz opštine Aranđelovac za donošenje stava po pitanju isplate troškova po službenoj dužnosti zbog neujednačene sudske prakse

Na osnovu Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda („Sl. glasnik RS“, br. 37/10, 51/14, 41/16, 62/16 i 74/2018) član 12. stav 2 koji glasi „kada između veća iz različitih odeljenja, ili odeljenja nastane nesaglasnost u primeni propisa, ili kada na sednici odeljenja ne može da se usvoji pravno shvatanje, i u drugim slučajevima propisanim zakonom i Poslovnikom, a po članu 11. stav 1 alineja 2 Poslovnika Opšta sednica je nadležna da razmatra primenu zakona i drugih propisa, advokati iz opštine Aranđelovac podnose Inicijativu zbog donete presude KZZ OK 22/2020 od 30.09.2020. godine, kojom se uskraćuje pravo advokata- branilaca po službenoj dužnosti iz opštine Aranđelovac da za obavljenu procesnu radnju „saslušanje osumnjičenog o razlozima za određivanje pritvora pred sudijom za prethodni postupak“ naplate svoje troškove po službenoj odbrani.

Na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 28.02.2020. godine, jednoglasno je donet sledeći zaključak:

„ Troškove postupka na ime angažovanja branilaca po službenoj dužnosti snosi i isplaćuje na zahtev branioca iz budžetskih sredstava organ (policija, Javno tužilaštvo ili sud), koji ga je postavio, odnosno pred kojim su preduzete radnje branioca.
Organ postupka nužne izdatke isplaćuje unapred, dok nagradu branioca za obavljene radnje u postupku mora isplatiti nakon njihovog preduzimanja, najkasnije okončanjem faze postupka pred tim organom ili razrešenjem branioca, te iste unosi u popis koji se prilaže spisu.
U svakoj presudi ili rešenju koje odgovara presudi mora se odlučiti o tome ko snosi troškove postupka“.

U obrazloženju presude KZZ OK 22/2020 od 30.09.2020. godine navodi se „ Vrhovni kasacioni sud iznete navode zahteva branioca okrivljenog ocenjuje kao neosnovane s obzirom da se radi o procesnim radnjama koje se mogu preduzeti isključivo u kontinuitetu i predstavljaju zakoniti i prirodni slet procenih radi. U konkretnom slučaju iz spisa predmeta proizilazi da je saslušanje okrivljenog D.R. pred istražnim sudijom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminala dana 29.09.2011. godine, trajalo od 15,06 časova do 16,25 časova, a da je saslušanje okrivljenog pred istražnim sudijom Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za organizovani kriminal, u istoj zgradi, na istoj adresi, povodom predloga zamenika tužioca za organizovani kriminal za određivanje pritvora prema okrivljenom, započeto odmah nakon toga u 16,34 časova te da je istim prisustvovao branilac okrivljenog. Zbog napred navedenog, Vrhovni kasacioni sud nalazi da se prisustvo branioca- advokata saslušanju osumnjičenog okrivljenog D.R. ima smatrati jednom procesnom radnjom preduzetom u kontinuitetu zbog čega mu je priznato pravo na samo jedan iznos nagrade propisane u Tarifnom broju 1 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.“

Pozivajući se na navedenu presudu sudije u Osnovnom sudu u Aranđelovcu odbijaju da braniocima po službenoj dužnosti isplate novčani iznos za prisustvo na ročištu o razlozima za određivanje pritvora pred sudijom za prethodni postupak u 2021. godini.

Advokati iz opštine Aranđelovac priložile su sudijama presudu KZZ 547/2019 od 05.09.2019. godine o kojoj se sudije do dana danas nisu izjasnile.

U obrazloženju presude KZZ 574/2019 od 05.09.2019. godine navodi se „Zahtev za zaštitu zakonitosti, je osnovan. Podnetim zahtevom branioca okrivljenog, advokata Zore Dobričanin Nikodinović ukazuje se na povredu zakona, odredbu člana 441. stav 4. ZKP u vezi sa članom 261. stav 2. tačka 7) ZKP, u vezi sa članom 2. stav 2. i Tarifnog broja 2, Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, navodima da je nepravilan stav prvostepenog suda iznet u pobijanom rešenju da pristup branioca na saslušanje okrivljenog pred Višim javnim tužiocem i na saslušanje okrivljenog pred sudijom za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predstavljaju istu procesnu radnju. Odbrana nalazi da se pre svega radi o radnjama koje se odvijaju u prostornom i vremenskom diskontinuitetu, o radnjama o kojima su sačinjeni različiti zapisnici i koji imaju različite pravne posledice i sadržinu, pri čemu su navedene radnje preduzete pred različitim organima postupka, iz kog razloga odbrana nalazi da okrivljenom pripada pravo na naknadu troškova za obe preduzete radnje.

Drugi osnovni sud u Beogradu 15 K br. 272/21 od 13.05.2021. godine donosi Rešenje u kojem sud priznaje pravo braniocu na naknadu u iznosu od 9.000,00 dinara radi prisustvovanja saslušanju okrivljenog pred sudijom za prethodni postupak.

Neophodno je da se Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda izjasni i obrazloži različitu primenu slobodnog sudijskog uverenja sudija u gradu Beogradu i sudija u opštini Aranđelovac. Kako može jedan sudija Rešenjem da prizna pravo braniocu na naknadu troškova zasnovanih radi prisustvovanja saslušanja pred sudijom za prethodni postupak dok drugi sudija za takvu izvršenu radnju branioca po službenoj dužnosti ne priznaje? Kako može da se na krivična dela izvršena u 2021. godini primeni Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine u kojem je postojao istražni sudija?

Prilog:
presuda KZZ OK 22/2020 od 30.09.2020. godine;
presuda KZZ 574/2019 od 05.09.2019. godine;
Rešenje o troškovima postupka K br. 272/21 od 13.05.2021. godine;
Kpp. br. 15/2021 Zapisnik o saslušanju osumnjičenog o razlozima za određivanje pritvora sa odgovorom predsednika Osnovnog suda u Aranđelovcu;
Kt. br. 216/20 od 07.04.2021. godine Rešenje o troškovima postupka i Žalba na rešenje;
Kt. br. 87/20 od 19.02.2021. godine;
K . br. 82/20 od 11.01.2021. godine;
Kt. br. 30/21 od 17.02.2021. godine.

U Aranđelovcu, dana 28.12.2021. godine.
Inicijativa advokata iz opštine Aranđelovac za donošenje stava po pitanju isplate
troškova po službenoj dužnosti zbog neujednačene sudske prakse potpisalo je 15
advokata iz opštine Aranđelovac i 4 advokata iz opštine Topola.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Su II -17 1/2022-1
11.03.2022. godine
Beograd

ADVOKAT ANDREJA BOŠKOVIĆ

Poštovani,

U vezi inicijative koju ste sa grupom advokata iz Aranđelovca uputili Vrhovnom kasacionom sudu u cilju ujednačavanja sudske prakse, a u vezi troškova postupka obaveštavamo Vas:

Na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj dana 31.01.2022. godine i 07.02.2022. godine, pored ostalog razmotreni su i navodi u Vaše inicijative povodom navedenog neujednačenog postupanja kod dosuđivanja troškova u predmetima Kzz 574/2019 i Kzz OK 22/2022.

Konstatovano je da se ne radi o neujednačenom postupanju u navedenim predmetima, što bi podrazumevalo da se radi o „istim“ predmetima, pošto se u konkretnom slučaju radi o različitim procesnim situacijama.

Naime, u predmetu Kzz OK 22/2020, primenjivan je takozvani „stari ZKP“, po kome je u toku istrage prilikom saslušanja okrivljenog, a i prilikom određivanja pritvora „organ postupka“ bio isti, dakle istražni sudija, pa i radnje koje je preduzimao jednu za drugom u toj fazi postupka su preduzete u kontinuitetu i iste predstavljaju zakonit i prirodan slet procesnih radnji, a prisustvo branioca navedenim radnjama se smatra jednom procesnom radnjom u kontinuitetu zbog čega je priznat i jedan iznos nagrade.

Nasuprot tome u predmetu Kzz 574/2019, primenjen je takozvani „Novi ZKP“, u kojoj procesnoj situaciji u toj fazi postupka su u skladu sa svojom nadležnošću postupala dva potpuno različita i odvojena „organa postupka“, najpre javni tužilac prilikom saslušanja okrivljenog, a tek nakon toga u novoj fazi sudija za prethodni postupak, kod odlučivanja u fazi predloga za određivanje pritvora.

Dakle, radi se o potpuno odvojenom postupku i odlučivanju dva „organa postupka“ u vezi čega su i sačinjena dva potpuno odvojena zapisnika koja imaju različite pravne posledice po okrivljenog, pa se ne može prihvatiti stav da se radi o „jedinstvenom postupku“. Samim tim i braniocu pripada naknada i nagrada za učešće u svakoj od navedenih posebnih procesnih radnji, kako je to odlučeno u predmetu Kzz 574/2019.

Predsednik
Krivičnog odeljenja
Sudija Bata Cvetković

autor: Andreja Bošković advokat iz Aranđelovca,

+ Trenutno nema komentara

Dodajte vaš


CAPTCHA Image
Reload Image