Sudska praksa: Datum predaje podneska pošti


Pošiljka koja je poslata sudu pre isteka zakonskog roka smatra se blagovremenom, iako je u sud prispela posle isteka roka, jer dan kada je podnesak predat pošti smatra se danom predaje onome kome je upućen, ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafskim putem a preporučenom pošiljkom može se smatrati svaka pošiljka koja je označena bar kodom, brojevima i oznakom Republike Srbije, bez obzira da li nosi oznaku R ili AA.

 

iz obrazloženja:

„Iz spisa predmeta se utvrđuje da je krivični postupak protiv okrivljenog AA koga je u postupku branio advokat ŽJ okončan donošenjem presude Osnovnog suda u Kragujevcu K 2187/13 od 15.05.2014. godine kojom je okrivljeni AA na osnovu odredbe člana 423. tačka 2) ZKP oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. u vezi 289. stav 1. KZ i odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda. Ova presuda je postala pravnosnažna dana 06.11.2014. godine. Dalje, iz spisa predmeta se utvrđuje da je rešenjem Osnovnog suda u Kragujevcu K 2187/13 od 25.11.2015. godine sud odlučujući o zahtevu branioca okrivljenog od 05.11.2015. godine, koji je zaprimljen u sud dana 05.11.2015. godine, dosudio troškove krivičnog postupka okrivljenom AA u iznosu od 496.500,00 dinara koji su oštećeni dužni da nadoknade i naloženo je oštećenima BB, VV i GG da po pravnosnažnosti tog rešenja solidarno isplate troškove braniocu okrivljenog AA, advokatu ŽJ iznos od 496.500,00 dinara. Osnovni sud u Kragujevcu je rešenjem Kv 2/16 od 14.01.2016. godine, odlučujući o žalbi punomoćnika oštećenih kao tužilaca BB, VV i GG, advokata MA ukinuo rešenje istoga suda K 2187/13 od 25.11.2015. godine i predmet vratio tom sudu na ponovno odlučivanje nalazeći da je pobijanim rešenjem povređena odredba člana 262. stav 3. ZKP. Potom, iz spisa predmeta se utvrđuje da je rešenjem Osnovnog suda u Kragujevcu K 2187/13 od 19.01.2016. godine, odbačen kao neblagovremen zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka branioca okrivljenog AA, uz obrazloženje da je branilac ovog okrivljenog suprotno odredbi člana 262. stav 2. ZKP zahtev za naknadu troškova podneo nakon isteka roka od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude i to dana 20.11.2015. godine. Dalje, iz spisa predmeta se utvrđuje da je Osnovni sud u Kragujevcu rešenjem Kv 401/16 od 01.09.2016. godine odbacio kao neblagovremenu žalbu branioca okrivljenog AA, advokata ŽJ od 21.04.2016. godine, izjavljenu protiv rešenja o troškovima toga suda K 2187/13 od 13.01.2016. godine uz obrazloženje da predmetna žalba, suprotno članu 20. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga sudu nije dostavljena preporučenom pošiljkom koja nosi oznaku R, već poštanskom pošiljkom predatom pošti dana 21.04.2016. godine sa oznakom AA, zbog čega se ne može smatrati da je predmetna žalba podneta u zakonom propisanom roku od tri dana od dana dostavljanja ožalbenog rešenja – 04.04.2016. godine.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ovako dati razlozi nižestepenog suda u pobijanim rešenjima ne mogu se prihvatiti kao pravilni.

Naime, odredbom člana 262. stav 2. ZKP propisano je, između ostalog, da podaci o visini troškova i zahtev za njihovu naknadu se mogu podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz stava 1. ovog člana.

Odredbom člana 225. stav 2. ZKP propisano je, između ostalog, da kad je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje onome kome je upućen. Dakle, sledstveno citiranoj zakonskoj odredbi, Vrhovni sud nalazi da se preporučenom pošiljkom ima smatrati svaka pošiljka koja je označena bar kodom, brojevima i oznakom Republike Srbije, bez obzira da li nosi oznaku R ili AA.

Odredbom člana 466. stav 2. ZKP propisano je, između ostalog, da se žalba izjavljuje u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja.

Sledstveno iznetom, zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka branioca okrivljenog AA podnet je dana 05.11.2015. godine preporučenom pošiljkom AA000805055RS a ne dana 20.11.2015. godine kada je prispela u sud, dakle, ne pre isteka roka od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude – 06.11.2014. godine, zbog čega se predmetni zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka branioca okrivljenog AA shodno odredbi člana 262. stav 2. ZKP, po oceni Vrhovnog kasacionog suda ima smatrati blagovremenim.

Osim toga, a shodno citiranoj zakonskoj odredbi člana 225. stav 2. ZKP i datom tumačenju iste, žalba branioca okrivljenog AA, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Kragujevcu K 2187/13 od 19.01.2016. godine podneta sudu preporučenom pošiljkom AA000084526RS7964 dana 07.04.2016. godine (a ne kako se to pogrešno navodi u pobijanom rešenju dana 21.04.2016. godine), a koje ožalbeno rešenje je branilac advokat ŽJ primio dana 04.04.2016. godine, što proizilazi iz dostavnice za lično dostavljanje, dakle, shodno odredbi člana 466. stav 2. ZKP žalba je dostavljena u zakonom propisanom roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja i ista se ima smatrati blagovremenom.

Kako je na izneti način nižestepeni sud učinio povredu zakona iz člana 441. stav 4. ZKP na koju se osnovano žalbom branioca okrivljenog AA, advokata ŽJ ukazuje, to je Vrhovni kasacioni sud kao osnovan usvojio podneti zahtev, pobijana rešenja ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu koji će u ponovnom postupku odlučiti o zahtevu za naknadu troškova krivičnog postupka branioca okrivljenog AA, advokata ŽJ, koji je, kako je to već napred navedeno podnet u zakonom propisanom roku.“

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 431/2017 od 23.5.2017. godine)

 

 

+ Trenutno nema komentara

Dodajte vaš


CAPTCHA Image
Reload Image