ZAMENjIVANjE ADVOKATA


Screen Shot 2016-05-31 at 5.03.02 PM

Andreja Bošković

Kada su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o parničnom postupku?

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2014, od 23.05.2014. godine a stupio na snagu 31.05.2014. godine. Vidi: Odluku- US RS-15/2015.

Koliko vremena treba da prođe da bi se usaglasila različita tumačenja određenih članova zakona? Godinu, dve ili više? Uzmimo primer „zamenjivanje advokata“. Sprovedeno je istraživanje u periodu od juna 2014. godine do aprila 2016. godine, a primena je izvšena na području Prvog osnovnog suda, Drugog osnovnog suda, Trećeg osnovnog suda i Privrednog suda u Beogradu. Obuhvaćeni su različiti sporovi.

Na samom početku od juna 2014. godine pa do početka štrajka advokata, sudije nisu uvažavala pripravničku legitimaciju.

Iako je izmena člana 88. stav 3 glasila:

Punomoćnika koji je advokat može da zamenjuje njegov advokatski pripravnik, osim u postupku po pravnim lekovima.

Taj sporni član, izazvao je različita tumačenja. U prilog toj tvrdnji proizilazi štamparska greška napisana u Zakonu o parničnom postupku, „Službeni glasnik RS“, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Dosta sudija poseduje taj zakon koji u sebi sadrži objašnjenje i tumačenje zakona.

Na stranici 47.

8.6. Punomoćnika koji je advokat može da zamenjuje advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen ako je stranka tako odredila u punomoćju (supsticiona klauzula), osim u postupku po pravnim lekovima.

Postavilo se pitanje: Šta ima veću pravnu snagu zakon ili komentar zakona?

Neke sudije smatraju da veću pravnu snagu ima komentar zakona ?!?

Taman kada je donekla prihvaćena pripravnička legitimacija. Otvorila su se dva nova pitanja: Šta ćemo za sporove koji se vode dok je prethodni zakon bio na snazi?

član 23. stav 1

Postupak koji je započet po Zakonu o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 49/13- US i 74/13- US, a nije okončan pre stupanja na snagu ovog zakona sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Drugo pitanje: Zamenjivanje advokata

U zavisnosti od početka spora imate dve varijante:

(I)

Zakon o advokaturi „Službeni glasnik RS“, br. 31/2011. Vidi: Odluku US RS Broj IUz-163/2011-24/2012-28.

član. 22

Advokata može zamenjivati samo advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji ili drugi advokat neposredno ili posredstvom svog advokatskog pripravnika, u skadu sa zakonom.

(II)

Zakon o advokaturi, koji je prestao da važi 17.05.2011. godine

član 36. stav 2.

Advokatski pripravnik može da zamenjuje pred sudovima i drugim organima i organizacijama samo advokata kod koga je na pripravničkoj praksi. Advokatski pripravnik može da zamenjuje advokata kod koga je na praksi i kad je advokat ovlašćen da zamenjuje drugog advokata.

Rešenje:

Rešenje se nalazi u advokaturi. Potrebno je odlučiti „da li pripravnike slati na ročišta sa legitimacijom ili punomoćjem“. Neko će sigurno reći, u taj spor previše je uloženo godina, novca i itd, lakše mi je dati punomoćje. Slažem se da su sporovi bitni, ali je ipak važnije pravo koje nam daje zakon. Ako mi ne poštujemo prava koja su nam data, zašto bi ih sudije poštovale?

Autor: Andreja Bošković, advokatski pripravnik

+ Trenutno nema komentara

Dodajte vaš


CAPTCHA Image
Reload Image