(НЕ)ОВЕРЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА


Screen Shot 2016-05-31 at 5.03.02 PM

Андреја Бошковић

Судија појединац отвара главну расправу, објављује предмет расправљања и утврђује ко је приступио расправи:

за тужиоца: пун. адв. М.С. по пун. у списима, за кога се јавља адв. приправник А.Б.

судија: Да ли Вас има у пуномоћју?

адв. приправник: Не. Имам легитимацију. Позивам се на члан 88 ЗПП, став 3.

судија: Дајте ми на увид. Ваша легитимација није оверена за 2016. годину. Немате право да приступите рочишту.

адв. приправник: Где пише да треба да буде оверена легитимација?

судија: констатује се да су на рочишту приступили (уноси се у записник):

за тужиоца: нико, пуномоћник уредно позван.

за туженог: нико, уредно позван.

остала лица: адв.приправник А.Б. Предаје суду на увид адв. лег. са роком важења до 2015. године

РЕШЕЊЕ

Тужба се сматра повученом.

адв. приправник: Желим копију записника.

судија: Немате право. Изађите из суднице.

Истог дана адв. приправник подноси молбу председнику суда да му пошаљу копију записника са главне расправе.

Закон о парничном поступку, (члан 149)

Странке, њихови заступници и пуномоћници имају право да прегледају, фотокопирају, фотографишу и преписују спис парнице у којој учествују.

Другим лицима која имају оправдан интерес дозволиће се радња из става 1. у погледу појединих списа.

Закон о парничном поступку,

враћање у пређашње стање (чл.109-114)

члан 109.

Ако странка пропусти рочиште или рок за предузимање неке радње у поступку и услед тога изгуби право на предузимање те радње, суд ће тој странци на њен предлог да дозволи да накнадно изврши ту радњу (враћање у пређашње стање) кад постоји оправдани разлози за пропуштање.

Достављањем копије записника са гл. расправе и Решења о повлачењу тужбе, подноси се предлог за повраћај у пређашње стање. У међувремену легитимација је оверена и потврда из АКБ је добијена.

Закон о адвокатури

решење о упису и приправничка легитимација (члан 57)

На дан положене приправничке заклетве, надлежна адвокатска комора доноси решење о упису у именик адвокатских приправника и издаје приправничку легитимацију.

На приправничку легитимацију сходно се примењују одредбе члана 10. овог закона.

Решење о упису и адвокатска легитимација, (члан 10)

Адвокатска комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом адвокатске коморе.

Повраћај у пређашње стање није дозвољен. Изјављена је жалба. Почетком јула донето је Решење да се усваја предлог тужиоца и дозвољава враћање у пређашње стање. Рочиште још није заказано. Безпотребно изгубљених 10 месеци а можда и више. Овакав поступак судије отворио је бројна питања:

У Закону о адвокатури није наведено да је потребно да легитимација буде оверена. Чак и да пођемо од претпоставке да легитимација треба да буде оверена, поставља се питање “Да ли је оверена легитимација у исто време и важећа?”

У образложењу жалбе, позвали смо се на чињенице које нису унете у записник а изречене су на рочишту. Оне се односе да је легитимација важећа јер на легитимацији пише датум издавања, који када се упореди са спорним рочиштем, произилази да није истекло две године приправничке вежбе.

Шта судија треба да пази по службеној дужности? Оверену легитимацију или приправнички стаж?

Навешћу вам два примера:

Пример 1: Оверите легитимацију за целу годину а вама стаж као адвокатског приправника истекне крајем јануара. Да ли предузете радње истеком приправничког стажа са овереном легитимацијом за ту годину спадају у дозвољене радње?

Пример 2: промена принципала (сабирање стажа)

На увид судији покажете легитимацију од садашњег принципала.

Да ли је потребно оверити легитимацију?

Аутор: адв. приправник Андреја Бошковић

3 коментара

Додајте ваш
 1. 2
  Андреја

  Poštovani adv. Miloje S,

  Dokaz da ste pripravnik kod advokata koji je punomoćnik stranke u postupku proizilazi iz adv.legitimacije na kojoj piše kod koga je adv. pripravnik na vežbi tj. ime i prezime principala.

  Postoji više razloga zašto legitimacija nije bila overena na pomenutom ročištu:

  U Zakonu o Advokaturi ne piše da je potrebno overiti legitimaciju. Statut Advokatske komore Srbije u članu 294. navodi „važnost advokatske legitimacije“, to tumačim kao da je advokatska legitimacija važeća tj. izdata od strane ovlašćenog lica, kao i datum izdavanja i njeno trajanje koje je uređeno zakonom koliko traje pripravnički staž. Završetkom pripravničkog staža prestaje i važenje adv. legitimacije. Nigde se ne spominje overa legitimacije. Sa druge strane član 293. pomenutog Statuta je indentičan sa članom 294. osim stava dva koji glasi:
  „Advokatska legitimacija overena za tekuću godinu služi kao dokaz svojstva advokata”
  Zašto ova odredba nije navedena u članu 294. Statuta AKS?

  Čak iako želite da izjednačite reči važeća i overena, opet ću postaviti pitanje da li je legitimacija važeća ako je overena do kraja godine a staž adv. pripravnika je prestao da važi?
  Da li preduzete radnje proizvode pravno dejstvo ili ne?

  Do jula meseca 2016. godine, nije postojala članarina advokatskim pripravnika u Advokatskoj komori Beograda. Samim tim adv. pripravnik nije bio u obavezi da dođe početkom godine u komoru kako bi overio legitimaciju jer da bi legitimacija bila overena potrebno je izmiriti članarinu.

  S poštovanjem adv. pripravnik Andreja Bošković,

 2. 3
  Милоје

  Poštovana koleginice,

  Po mom mišljenju, sudija je pravilno postupio jer Vi svojstvo pripravnika dokazujete jedino rešenjem o upisu u imenik advokatskih pripravnika ili putem adv. legitimacije (odredba čl.10 zakona u advokaturi u vezi sa čl. 57 istog zakona).

  Ako posmatrate iz ugla postupajućeg sudije, kako je on mogao da bude siguran da ste stvarno pripravnik kod advokata koji je punomoćnik tužioca u spomenutom postupku? Njega odredba čl. 91 ZPP-a na tako nešto obavezuje, odnosno isti ispituje po službenoj dužnosti da li se parnične radnje preduzimaju od ovlašćenog lica, a vi to svojstvo niste dokazali na spomenutom ročištu. S tim u vezi, sami ste citirali gore pomenuti čl.10 Zakona o advokaturi koji glasi: „Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore“.

  Dalje, odredbom čl. 294 Statuta AKS predviđeno je da legitimacija advokatskog pripravnika sadrži ime i prezime advokatskog pripravnika, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokatskih pripravnika, važnost legitimacije advokatskog pripravnika, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokatskog pripravnika predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

  Eto Vam i odgovor na pitanje koje ste postavili u pogledu važnosti advokatske legitimacije, jer njenom overom pečata nadležne adv. komore i potpisom ovlašćenog lica iste („važnost legitimacije, kao i druge podatke od značaja….“) ona svakako dobija onu pravnu snagu za šta je predviđena.

  Greška sudije se, opet po mom mišljenju, svodi na to što nije dozvolio vraćanje u pređašnje stanje, jer se dokazali svojstvo advokatskog pripravnika kod advokata-punomoćnika tužioca prilikom podnošenja predloga za vraćanje u pređašnje stanje (ipak voleo bih da mi odgovorite, koji je to opravdani razlog što niste pristupili ročištu sa prethodno uredno overenom advokatskom legitimacijom?).

  Slažem se da su propisi u tom delu mogli biti jasniji, međutim isti se ne tumače samo ciljno, nego i sistemski.

  Srdačan pozdrav i želim Vam puno uspeha u daljem radu
  Advokat Miloje Stojiljković

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image