(NE)OVERENA LEGITIMACIJA


Screen Shot 2016-05-31 at 5.03.02 PM

Andreja Bošković

Sudija pojedinac otvara glavnu raspravu, objavljuje predmet raspravljanja i utvrđuje ko je pristupio raspravi:

za tužioca: pun. adv. M.S. po pun. u spisima, za koga se javlja adv. pripravnik A.B.

sudija: Da li Vas ima u punomoćju?

adv. pripravnik: Ne. Imam legitimaciju. Pozivam se na član 88 ZPP, stav 3.

sudija: Dajte mi na uvid. Vaša legitimacija nije overena za 2016. godinu. Nemate pravo da pristupite ročištu.

adv. pripravnik: Gde piše da treba da bude overena legitimacija?

sudija: konstatuje se da su na ročištu pristupili (unosi se u zapisnik):

za tužioca: niko, punomoćnik uredno pozvan.

za tuženog: niko, uredno pozvan.

ostala lica: adv.pripravnik A.B. Predaje sudu na uvid adv. leg. sa rokom važenja do 2015. godine

REŠENjE

Tužba se smatra povučenom.

adv. pripravnik: Želim kopiju zapisnika.

sudija: Nemate pravo. Izađite iz sudnice.

Istog dana adv. pripravnik podnosi molbu predsedniku suda da mu pošalju kopiju zapisnika sa glavne rasprave.

Zakon o parničnom postupku, (član 149)

Stranke, njihovi zastupnici i punomoćnici imaju pravo da pregledaju, fotokopiraju, fotografišu i prepisuju spis parnice u kojoj učestvuju.

Drugim licima koja imaju opravdan interes dozvoliće se radnja iz stava 1. u pogledu pojedinih spisa.

Zakon o parničnom postupku,

vraćanje u pređašnje stanje (čl.109-114)

član 109.

Ako stranka propusti ročište ili rok za preduzimanje neke radnje u postupku i usled toga izgubi pravo na preduzimanje te radnje, sud će toj stranci na njen predlog da dozvoli da naknadno izvrši tu radnju (vraćanje u pređašnje stanje) kad postoji opravdani razlozi za propuštanje.

Dostavljanjem kopije zapisnika sa gl. rasprave i Rešenja o povlačenju tužbe, podnosi se predlog za povraćaj u pređašnje stanje. U međuvremenu legitimacija je overena i potvrda iz AKB je dobijena.

Zakon o advokaturi

rešenje o upisu i pripravnička legitimacija (član 57)

Na dan položene pripravničke zakletve, nadležna advokatska komora donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje pripravničku legitimaciju.

Na pripravničku legitimaciju shodno se primenjuju odredbe člana 10. ovog zakona.

Rešenje o upisu i advokatska legitimacija, (član 10)

Advokatska komora, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore.

Povraćaj u pređašnje stanje nije dozvoljen. Izjavljena je žalba. Početkom jula doneto je Rešenje da se usvaja predlog tužioca i dozvoljava vraćanje u pređašnje stanje. Ročište još nije zakazano. Bezpotrebno izgubljenih 10 meseci a možda i više. Ovakav postupak sudije otvorio je brojna pitanja:

U Zakonu o advokaturi nije navedeno da je potrebno da legitimacija bude overena. Čak i da pođemo od pretpostavke da legitimacija treba da bude overena, postavlja se pitanje “Da li je overena legitimacija u isto vreme i važeća?”

U obrazloženju žalbe, pozvali smo se na činjenice koje nisu unete u zapisnik a izrečene su na ročištu. One se odnose da je legitimacija važeća jer na legitimaciji piše datum izdavanja, koji kada se uporedi sa spornim ročištem, proizilazi da nije isteklo dve godine pripravničke vežbe.

Šta sudija treba da pazi po službenoj dužnosti? Overenu legitimaciju ili pripravnički staž?

Navešću vam dva primera:

Primer 1: Overite legitimaciju za celu godinu a vama staž kao advokatskog pripravnika istekne krajem januara. Da li preduzete radnje istekom pripravničkog staža sa overenom legitimacijom za tu godinu spadaju u dozvoljene radnje?

Primer 2: promena principala (sabiranje staža)

Na uvid sudiji pokažete legitimaciju od sadašnjeg principala.

Da li je potrebno overiti legitimaciju?

Autor: adv. pripravnik Andreja Bošković

3 komentara

Dodajte vaš
 1. 1
  Stefan

  Postupajući sudija ima pravo da sumnja u verodostojnost same legitimacije,u smislu čl. 11 st. 2 Zakona o advokaturu.

 2. 2
  Andreja

  Poštovani adv. Miloje S,

  Dokaz da ste pripravnik kod advokata koji je punomoćnik stranke u postupku proizilazi iz adv.legitimacije na kojoj piše kod koga je adv. pripravnik na vežbi tj. ime i prezime principala.

  Postoji više razloga zašto legitimacija nije bila overena na pomenutom ročištu:

  U Zakonu o Advokaturi ne piše da je potrebno overiti legitimaciju. Statut Advokatske komore Srbije u članu 294. navodi „važnost advokatske legitimacije“, to tumačim kao da je advokatska legitimacija važeća tj. izdata od strane ovlašćenog lica, kao i datum izdavanja i njeno trajanje koje je uređeno zakonom koliko traje pripravnički staž. Završetkom pripravničkog staža prestaje i važenje adv. legitimacije. Nigde se ne spominje overa legitimacije. Sa druge strane član 293. pomenutog Statuta je indentičan sa članom 294. osim stava dva koji glasi:
  „Advokatska legitimacija overena za tekuću godinu služi kao dokaz svojstva advokata”
  Zašto ova odredba nije navedena u članu 294. Statuta AKS?

  Čak iako želite da izjednačite reči važeća i overena, opet ću postaviti pitanje da li je legitimacija važeća ako je overena do kraja godine a staž adv. pripravnika je prestao da važi?
  Da li preduzete radnje proizvode pravno dejstvo ili ne?

  Do jula meseca 2016. godine, nije postojala članarina advokatskim pripravnika u Advokatskoj komori Beograda. Samim tim adv. pripravnik nije bio u obavezi da dođe početkom godine u komoru kako bi overio legitimaciju jer da bi legitimacija bila overena potrebno je izmiriti članarinu.

  S poštovanjem adv. pripravnik Andreja Bošković,

 3. 3
  Miloje

  Poštovana koleginice,

  Po mom mišljenju, sudija je pravilno postupio jer Vi svojstvo pripravnika dokazujete jedino rešenjem o upisu u imenik advokatskih pripravnika ili putem adv. legitimacije (odredba čl.10 zakona u advokaturi u vezi sa čl. 57 istog zakona).

  Ako posmatrate iz ugla postupajućeg sudije, kako je on mogao da bude siguran da ste stvarno pripravnik kod advokata koji je punomoćnik tužioca u spomenutom postupku? Njega odredba čl. 91 ZPP-a na tako nešto obavezuje, odnosno isti ispituje po službenoj dužnosti da li se parnične radnje preduzimaju od ovlašćenog lica, a vi to svojstvo niste dokazali na spomenutom ročištu. S tim u vezi, sami ste citirali gore pomenuti čl.10 Zakona o advokaturi koji glasi: „Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore“.

  Dalje, odredbom čl. 294 Statuta AKS predviđeno je da legitimacija advokatskog pripravnika sadrži ime i prezime advokatskog pripravnika, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokatskih pripravnika, važnost legitimacije advokatskog pripravnika, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokatskog pripravnika predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

  Eto Vam i odgovor na pitanje koje ste postavili u pogledu važnosti advokatske legitimacije, jer njenom overom pečata nadležne adv. komore i potpisom ovlašćenog lica iste („važnost legitimacije, kao i druge podatke od značaja….“) ona svakako dobija onu pravnu snagu za šta je predviđena.

  Greška sudije se, opet po mom mišljenju, svodi na to što nije dozvolio vraćanje u pređašnje stanje, jer se dokazali svojstvo advokatskog pripravnika kod advokata-punomoćnika tužioca prilikom podnošenja predloga za vraćanje u pređašnje stanje (ipak voleo bih da mi odgovorite, koji je to opravdani razlog što niste pristupili ročištu sa prethodno uredno overenom advokatskom legitimacijom?).

  Slažem se da su propisi u tom delu mogli biti jasniji, međutim isti se ne tumače samo ciljno, nego i sistemski.

  Srdačan pozdrav i želim Vam puno uspeha u daljem radu
  Advokat Miloje Stojiljković

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image