МЕДИЈАЦИЈА И АДВОКАТУРА – ПРЕДРАСУДА ИЛИ ИНТЕРЕС


BN-medijacija

адвокат Блажо Недић

Медијација, као један од облика алтернативног решавања спорова (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), је процес у коме треће неутрално лице – медијатор, помаже странама у сукобу да дођу до обострано прихватљивог решења. У последњим деценијама прошлог века, сведоци смо драматичног повећања примене АДР-а у свету, па тако у САД више од 95% спорова добије свој епилог ван суда. Од Америке, преко Европе, а у последњим годинама и у нашем окружењу, медијација све више добија примат у односу на арбитражу и друге облике АДР-а, пре свега због своје флексибилности, поверљивости, брзине и приступачности, а највише због тога што, у складу са начелом добровољности, право одлучивања и контролу над исходом спора враћа странама у сукобу.

Иако је нови Закон који на свеобухватнији начин регулише ову област ступио на снагу у јануару 2015. године, а медијација у преговарачком процесу за приступање Европској унији препозната као један од приоритета за подизање ефикасности правосуђа, први организовани програми медијације у Србији почињу још 2001. године у оквиру пројеката невладиних организација подржаних од стране међународних донатора. У процесу реформе правосуђа, медијација се 2002. препознаје као техника која може допринети повећању ефикасности рада судова, а „Недеља поравнања“, добри резултати пилот пројеката у појединим општинским судовима, и друге активности у овој области, доводе 2005. године до усвајања првог Закона о посредовању – медијацији у Србији и оснивања тзв. „Републичког центра за медијацију“. Међутим, и поред постојања законског основа, међународне подршке и оснивања центара за медијацију, број предмета медијације у националним оквирима бива све мањи, а програми медијације при судовима се гасе, тако да смо данас, скоро 15 година након првих корака у овој области, практично још увек на почетку. На жалост, евидентно је да смо површним и нестручним приступом у протеклим годинама овај ефикасни и пре свега хумани начин решавања сукоба компромитовали, тако да не треба да нас изненади ако се при поновном промовисању медијације сретнемо са још већим отпором и предрасудама на путу успостављања ефикасног и свеобухватног система алтернативног решавања спорова, који је Србији преко потребан.

Један од разлога за овакво стање је и својеврсно занемаривање улоге и значаја адвокатуре у развоју и примени медијације и других облика АДР-а у Србији. Иницијални програми успостављања медијације посветили су мало или нимало пажње улози адвоката као једног од учесника у поступку медијације. Истине ради, у Србији, као и у другим земљама које су прошле сличан пут, био је приметан одређени отпор појединих адвоката који се објашњавао претпоставком да би такав „алтернативни“ начин решавања спорова могао негативно да утиче на традиционалну адвокатску праксу. Да је отпор медијацији неоснован и да представља резултат предрасуда, те да је медијација суштински управо у интересу како страна у спору, тако и адвоката као њихових пуномоћника, показује међународна пракса и све већи број адвоката који се и сами обучавају на пољу медијације. Адвокати који прихвате и овладају поступком медијације, свесни су њених предности у односу на суд, пре свега елиминисањем неизвесности у погледу трајања, трошкова и крајњег исхода судског поступка. Стога давањем подршке за учешће у поступку медијације, адвокат може очекивати веће задовољство клијената и изградњу боље професионалне репутације и угледа. Модерна адвокатура захтева примену различитих техника решавања спорова, а обавеза адвоката који желе да иду у корак са захтевима савременог живота и правовремено одговоре на различите потребе клијената, је да се стручно оспособе за пружање ове нове услуге, са којом донедавно нису имали прилике да се сретну у оквиру традиционалног правног образовања на факултетима.

Иако већина адвоката иницијално има жељу да постану медијатори, у пракси много већи број њих ће своју улогу имати као пуномоћници клијената у поступцима медијације. Улога адвоката као пуномоћника је веома важна, а у појединим случајевима и пресудна за одлуку клијента да свој спор покуша да реши путем медијације:

адвокат пре свега процењује да ли је конкретан случај погодан за медијацију и у том смислу саветује свог клијента;
адвокат саветује клијента и учествује у избору медијатора;
припрема клијента, као и самог адвоката, за медијацију веома је битна, јер је стратегија за заступање у медијацији дијаметрално супротна од традиционалног заступања пред судом;
адвокат и клијент за медијацију морају припремити све да би споразум, уколико је то могуће, био постигнут истог дана, јер је „одлагање“ медијације изузетак а не правило;
адвокат током целокупног поступка медијације заступа и штити интересе свог клијента;
адвокат учествује у преговарању и саветује клијента о битним правним и другим аспектима могућих решења;
адвокат у овом процесу „сарађује“ са медијатором и доприноси да се постигне споразум који одговара интересима и потребама клијента;
адвокат учествује у састављању и спровођењу споразума постигнутог у процесу медијације.
Уколико медијација не исходи споразумним решењем, адвокат и клијент у сваком тренутку могу да се врате у судски или други поступак, јер позитивни прописи штите стране у медијацији од губитка процесних права услед преклузије, а дају и одређене подстицаје уколико се спор реши путем медијације.

Предности медијације за адвокате су вишеструке. Адвокат овладава новом „вештином“ коју може применити у погодним предметима и понудити је као услугу свом клијенту, који ће у том случају разумети да је адвокат покушао све да би постигао брзо и ефикасно решење проблема, у најбољем интересу клијента. Тако изграђено поверење између клијента и адвоката тешко је пољуљати. За разлику од судског поступка, у медијацији, адвокат и клијент задржавају „контролу“ над трајањем, трошковима, а ултимативно и исходом целокупног спора, јер одлука не може бити донета без њихове сагласности. Медијација омогућава адвокатима да ефикасније управљају предметима и да своје капацитете правилно распореде на оне спорове који нису погодни за решавање путем медијације. Коначно, медијација доприноси повећању професионалног угледа и репутације адвоката.

У циљу модернизације адвокатске праксе и подизања капацитета адвокатуре, као и ради правовременог заузимања позиција на будућем „тржишту медијације“, велику улогу и обавезу имају и адвокатске коморе, које би требало да, између осталог, размотре и следеће:

Обука адвоката за примену медијације, и то:
основне радионице за упознавање са овим институтом и улогом адвокатуре
дводневни семинари за стицање вештина ефикасног заступања клијената у медијацији
основна и специјализоване обуке за медијаторе;
Успостављање система у адвокатским коморама за пружање услуга медијације;
Формирање листа медијатора – адвоката при адвокатским коморама;
Селекција и обука службеника – референата за медијацију при адвокатским коморама;
Активности на промоцији примене медијације у адвокатури.
Адвокатске коморе су идеалне професионалне организације за организовање и пружање услуга медијације. Свака адвокатска комора може, према својим потребама, формирати интерну листу медијатора – адвоката и образовати службу за медијацију. По пријему предмета, адвокати би процењивали погодност спора за решавање путем медијације, те добијали сагласност својих клијената у том смислу. Након тога би се обраћали референту за медијацију при адвокатској комори ради организовања медијације, укључујучи и избор неутралног и стручног медијатора. На овај начин, адвокати би својим клијентима пре, или у току судског поступка, пружали додатну услугу коју би организовале саме адвокатске коморе, а уколико медијација не би била успешна, у сваком случају би могли да наставе поступак пред судом.

Пружање услуга медијације на овај начин допринело би унапређењу адвокатске праксе, повећању угледа адвокатуре, додатном приходу адвоката, већем задовољству клијената, а свакако и растерећењу судова, јер би значајан број спорова био решен путем медијације пре или након покретања судског поступка. Адвокатске коморе имају могућност да развију и примене ову врсту додатних услуга, посебно имајући у виду већ постојећа слична искуства при Привредној комори Србије и Поверенику за заштиту равноправности и неким локалним самоуправама, као и чињеницу да позитивни прописи омогућавају овакав вид организовања и пружања услуга медијације.

Медијација је не само начин решавања спорова који је алтернативан, већ и поступак који је управо комплементаран судском и који доприноси ефикаснијој примени права и враћању поверења јавности у правосудни систем. Медијација је, стога, управо у интересу адвоката и може им помоћи у квалитетном и успешном заступању клијената, постизању већег професионалног задовољства у раду, ефикаснијем развијању адвокатске праксе, као и у изградњи личне и професионалне репутације и угледа у друштву.

Аутор: адвокат Блажо Недић

1 коментар

Додајте ваш
 1. 1
  Зоран Јаковљевић, адвокат и медијатор

  Predlog uvaženog kolege Nedića,našeg najpoznatijeg medijatora,da advokatske komore organizuju i pružaju usluge medijacije preko svojih službi za medijaciju,smatram u ovom momentu preuranjenim i samim tim sa malim izgledima na uspeh.Mislim da bi advokatske komore i većina advokata to doživeli kao ugrožavanje sopstvenih interesa.
  Aktivnostima Ministarstva pravde do sada je stvoren zakonski okvir i uspostavljen registar medijatora pri ministarstvu.To su nužne ali samo osnovne pretpostavke za unapređenje medijacije kao jednog od alternativnih načina rešavanja sporova.Umesto predloga kolege Nedića,smatram da Ministarstvo treba da nastavi sa aktivnostima na unapređenju i promociji medijacije,kako je do sada činilo sa profesijama javnih beležnika i javnih izvršitelja.
  To je jedini pravi put u ovom momentu.Promena svesti građana o suštini medijacije je u ovom momentu osnovni problem.Podrška Ministarstva je toj promeni svesti je nezamenjiva,a advokatske komore bi tek kasnije mogle da daju svoj doprinos.
  Slušali smo obećanja aktuelnog ministra pravde da će Ministarstvo to i činiti,ali u praksi ne vidimo praktične korake.Nadam se da ćemo ih videti sada kada je izborni proces konačno završen.

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image