KLjUČNI NEDOSTACI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU


jugoslav-tintor

Jugoslav Tintor, advokat

Ključni nedostaci ZKP-a:

1) problematična tajnost i neodređeno trajanje istrage,
2) izostanak delotvornog procesnog mehanizma za blagovremeno izdvajanje nezakonitih dokaza,
3) obaveza odbrane da dokazuje nevinost pre nego što sagleda rezultate tužilačkog dokazivanja,
4) preširoka mogućnost korišćenja dokaza prikupljenih u tužilačkoj istrazi – bez preispitivanja,
5) izostanak jasnih pravila dokazivanja, detaljnih pravila ispitivanja i prava prigovora na pitanje.

Naredba o sprovođenju istrage se ne dostavlja okrivljenom odmah tako da prvi deo krivičnog postupka od donošenja naredbe do njenog dostavljanja okrivljenom – u potpunoj tajnosti može trajati neodređeno dugo,a ne poznaje nikakva prava odbrane. Okrivljeni koji ne zna da se protiv njega sprovodi istraga ne može ostvariti pravo na razgledanje spisa i pravo na predlaganje dokaza. Ovakvom odredbom krši se pravo na pristup sudu i pravo na razuman rok. ZKP treba da propisuje dostavu naredbe bez odlaganja i delotvoran mehanizam sudske zaštite od nezakonitog – arbitrernog krivičnog gonjenja.

Kada odbrana predloži da se izdvoji neki dokaz, jer je nezakonit – ZKP dopušta samo žalbu tužioca protiv rešenja kojim se usvaja predlog, ali ne i žalbu branioca protiv rešenja kojim se taj predlog odbija. Zbog toga u postupcima figurira mnogo dokaza o čijoj zakonitosti nije definitivno odlučeno a ovi dokazi se koriste prilikom izvođenja drugih dokaza. ZKP propisuje da se sudske odluke ne mogu zasnivati na dokazima koji su proistekli iz nezakonitih, ali korišćenje nezakonitog dokaza više nije apsolutno bitna povreda postupka, tako da je princip ploda otrovnog drveta načelno proklamovan, ali suštinski devalviran kroz ostale zakonske odredbe. ZKP treba da propisuje delotvoran procesni mehanizam za blagovremeno razdvajanje zakonitih i nezakonitih dokaza kako bi se onemogućila kontaminacija dokaza tokom postupka.

Obaveza branioca da pre završetka istrage omogući tužiocu razmatranje spisa odbrane i obaveza branioca da predloži sve dokaze još na pripremnom ročištu u suprotnosti je sa pretpostavkom nevinosti i pravilom da je tužilac taj koji je dužan da dokazuje krivicu, a ne odbrana nevinost. Na ovaj način okrivljeni je praktično prisiljen izneti dokaze i razotkriti koncepciju odbrane već na samom početku postupka. Pravo na odbranu ćutanjem, pravo okrivljenog da sam sebe nije dužan inkriminisati kao i pravo da se okrivljeni brani na način i u trenutku za koji smatra da je za njega najpovoljniji predstavlja srž prava na pravično suđenje. Braniocu se mora ostaviti mogućnost da slobodno odluči koje će dokaze suprotstaviti dokazima tužilaštva, ali tek kada sagleda rezultate izvođenja dokaza tužilaštva na glavnom pretresu.

Iskazi svedoka prikupljeni u tužilačkoj istrazi postaju dokazi automatski – tako što se dostavljaju sudu uz optužnicu, a iskazi saokrivljenih iz drugih postupaka čitaju se bez mogućnosti njihovog saslušanja. Ova rešenja predstavljaju prevelika odstupanja od načela neposrednosti i kontradiktornosti krivičnog postupka. Tužilac treba da predlaže i uvodi dokaze na glavni pretres, a okrivljeni ima pravo da preispita dokaze optužbe, koje praksa Evropskog suda za ljudska prava prepoznaje kao suštinsko pravo odbrane. Neophodno je precizno i krajnje restriktivno propisati uslove pod kojima dokaz prikupljen u tužilačkoj istrazi može biti uzet u osnovu sudske odluke – bez preispitivanja na glavnom pretresu.

Zakon ne propisuje jasna pravila dokazivanja, detaljna pravila ispitivanja i pravo prigovora na pitanje. Nedorečenosti u ZKP-u ostavljaju prostor za različita tumačenja koja rezultiraju nejednakošću tužilačke i sudske prakse. Posebno je nejednaka praksa kada je reč o dokaznoj inicijativi suda kod prikupljanja dokaza na glavnom pretresu koja dovodi u pitanje ostvarenje prava na pravično suđenje. Sud ne sme pomagati javnom tužiocu u dokazivanju optužbe jer bi to značilo da optužbu u fazi istrage dokazuje javni tužilac, a u fazi glavnog pretresa javni tužilac uz pomoć suda koji otklanja posledice tužilačkih propusta u potrazi za „materijalnom istinom“. Međutim, rešenje prema kojem sud može intervenisati u dokazni postupak samo u korist okrivljenog, ali ne i u korist javnog tužioca bilo bi u funkciji ostvarenja prava na pravično suđenje koje predstavlja individualno pravo okrivljenog – građanina, a ne pravo javnog tužioca kao državnog organa.

advokat Jugoslav Tintor

2 komentara

Dodajte vaš
 1. 1
  advokat Radovanović Mirko

  Poštovani i uvaženi kolega Tintor,
  Ovakva analiza ZKP-e, sa Vaše strane i strane drugih vrsnih krivičara, pre svega profesora Škulića, odrađena je još pre tri godine. Vrlo se dobro sećam Vašeg komentara i komentara, čini mi se, kolege Delibašića, na predavanju u Kruševcu, kada je na pitanje nekog od učesnika, a vezano za ovo što ste pričali, Vas dvojica ste rekli da advokatura nije bila jaka i da moramo da snađemo. Nisam imao iskustva u specijalnom tužilaštvu i tužilaštvu za ratne zločine kao Vi, tako da ne mogu da govorim o tome, ali drugi državni tužioci, po drugim gradovima u Srbiji, primenjuju jednu svojevrsnu mešavinu novog i starog ZKP-ea.
  Da mnogi zakoni u ovoj zemlji treba da se menjaju, treba, ali advokatura nije dovoljno jaka da se izbori za takve promene. To je pokazao naš četvoro mesečni protest.
  Potrebno je mnogo kockica da se slože da bi došlo do takve promene, što verujem i sami znate.

 2. 2
  Aleksandar

  Odlično skeniranje situacije. Ali kako pomiriti načelo efikasnosti sa pobrojanim rešenjima, koja bi odbrani dala još veće mogućnosti da odugovlači postupke?

  Da ne budem pogrešno shvaćen, ja se slažem sa svim što ste napisali, ali Srbija nije Švajcarska, i svedoci smo da mnoge kolege koriste rupe koje im omogućavaju zakon i praksa, i tako suđenja odlažu do zastarelosti, nekad čak i godinama, jer ne postoje mehanizmi koji bi ih u tome sprečili (ovo često važi i za državne organe).

  Dakle, kako u svetlu Vaše analize izjednačiti prava odbrane i tužilaštva sa jedne strane, ali tako da to ne stvori mogućnosti za još veće odugovlačenje postupaka, sa druge strane?

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image