Финансијска подршка породици са децом


Накнада зараде односно плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради (посебне) неге детета у складу са новим законом

 

У децембру 2017. године је усвојен нови Закон о финансијској подршци породици са децом ( у даљем тексту : Закон)  који је у Републици Србији почео да се примењује 01.07.2018. године, а  у данашњем тексту ћемо се позабавити делом који се односи на накнаду зараде односно плате за време породисљког одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

На самом почетку треба истаћи да се горе наведена питања у Закону регулишу у  5 чланова .
Ова накнада зараде представља класичну меру финансијске подршке породици са децом  чија је сврха да се родитељима олакша усклађивање рада и родитељства.

Ову врсту накнаде остварују запослени код правних и физичких лица  ( запослени код послодавца ).  Изузетно, право на ову врсту накнаде може остварити и  запослени који је засновао радни однос након рођења детета, а дужина трајања права на накнаду зараде односно плате рачуна се од дана рођења детета, што представља једну од многих новина уведених Законом.

Такође,  ово право  остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.
Накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, за децу различитог реда рођења, могу истовремено користити оба родитеља.

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за децу различитог реда рођења, не могу истовремено користити оба родитеља.
Важно је истаци да право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета не може се остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Још једна од новина у овом делу Закона представља и начин утврђивања основице за ову врсту накнаде. Основица  се новим законским решењем утврђује на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. Основица накнаде зараде, односно накнаде плате запосленог који је засновао радни однос након рођења детета, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа.

Оно што највише интересује јавност јесте решење које је предвиђено чланом 13. ставом 2. Закона којим је регулисано да се  месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија  дељењем збира горе наведених основица  основица са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева.

Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља бруто обрачунску вредност.
Утврђивање месечне основице накнаде зараде односно накнаде плате, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу података о висини основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, односно плате, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права.

Месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се на основу утврђене месечне основице накнаде зараде, односно накнаде плате у сразмери броја радних дана у петодневној радној недељи, у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том месецу. На основу обрачунатог месечног износа накнаде зараде, односно накнаде плате обрачунава се износ накнаде зараде, односно накнаде плате који је умањен за припадајуће порезе и доприносе.
Пореску пријаву за обрачунате порезе и доприносе подноси министарство надлежно за социјална питања, а централизована исплата месечне накнаде зараде односно накнаде плате врши се кад пореска управа прихвати пореску пријаву.

Веoма важну новину престваљају решења члана 14. Закона којима :
Министарство надлежно за социјална питања, из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије, врши исплату месечних износа накнаде зараде односно накнаде плате без пореза и доприноса на текући рачун корисника, а износ припадајућих пореза и доприноса на законом прописан начин.
Пун месечни износ накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства, не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан подношења захтева, ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде.

Послодавац, надлежни орган, односно министарство надлежно за социјална питања немају обавезу достављања обрачунског листића кориснику накнаде зараде, односно накнаде плате, а по изузетку  та дужност постоји  ако постоји захтев корисника права .

Важно је навести да се захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате може  поднети до истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује и да је  послодавац, односно корисник накнаде зараде, односно накнаде плате дужан да надлежном органу пријави сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде односно накнаде плате.

Битно је истаћи да исплате по решењима донетим пре почетка примене овог закона као и у поступцима за остваривање  права на одсуство са рада и накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета , а који  су решени у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог закона вршиће се у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог закона.
Право на родитељски додатак за децу рођену пре почетка примене овог закона, оствариће се у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета.
За сам крај  даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе чл. 73. до 75. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93 – др. закон, 28/94, 47/94, 48/94 – др. закон, 25/96, 29/01, 16/02 – др. закон, 62/03 – др. закон, 64/03 – исправка др. закон, 101/05 – др. закон и 18/10 – др. закон).

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09).

 

Аутор: Бојана Богојевић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

+ Тренутно нема коментара

Додајте ваш


CAPTCHA Image
Reload Image