ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА ПРАВНИХ И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА


Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. маја 2018. године Закон о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 – даље: Закон), на предлог Министарства привреде Влади, којим се предвиђа успостављање, садржина, основа евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом. Наведени Закон ступио је на снагу 8. јуна 2018.

Основни циљ доношења овог закона је унапређење постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са међународним стандардима у наведеним областима у којима Република Србија није довољно ускладила законодавство.

Важно је истаћи да ко у намери да прикрије стварног власника Регистрованог субјекта, у Централну евиденцију не упише податке о стварном власнику Регистрованог субјекта, упише неистинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта као истинит, промени или избрише истинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта, казниће се казном затвора од три месеца до пет година.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект – правно лице:
1) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року који је прописан законом казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара
2) који нема и не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта.

На самом почетку важно је истаћи да је законодавац прописивањем горе наведене кривичне и прекршајне одговорности исказао јасну намеру да се обезбеди стварна примена и поштовање одредаба Закона .

Одредбе Закона и његових решења које су се издвојиле као највише интересантне су следеће:
• обавеза да се одреди стварни власник привредног субјекта те да се предвиђени обавезни подаци и документација о стварном власнику чувају најмање 10 година –( као рок за испуњење ове законске обавезе одређен је 8. јул 2018 године;
• обавеза да се изврши упис података о стварном власнику путем Агенције за привредне регистре( рок за испуњење законске обавезе је 31.01.2019. године.).
Од 8. јула 2018. привредни субјекти су били дужни да обезбеде документацију о стварним власницима те да исту чувају у седишту фирме/организације, уколико су основани у форми:
1) привредног друштва (друштво ограничене одговорности или акционарско друштво, осим јавних акционарских друштава);
2) задруге;
3) огранка страног привредног друштва;
4) пословног удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница;
5) фондације и задужбине;
6) установе;
7) представништва страног привредног друштава, удружења, фондација и задужбине.

Важно је истаћи да се одредбе овог Закона не примењује се на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач.
Горе наведену документацију требатреба доставити тек од 01. јануара 2019. када ће почети са радом електронски сервис за пријаву података о стварним власницима у регистар Агенције за привредне регистре.

До 01.01.2019. неопходно је да имате изјаву у којој се јасно одређено ко су стварни власници која садржи личне податке физичких лица која се сматрају стварним власницима. Образац наведене неопходне изјаве није прописан.
Изузев наведене изјаве, као потребну документацију неопходно је имати решење о регистрацији привредног субјекта или извод из регистра Агенције за привредне регистре у којем се види стварна и тренутна власничка структура, очитане личне карте, односно копије пасоша стварног власника (једног или више њих).

Централна евиденција садржи следеће податке о стварном власнику Регистрованог субјекта:
1) за домаће физичко лице – лично име, јединствени матични број грађана и држава пребивалишта;
2) за странца – лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, дан, месец, година и место рођења, држава пребивалишта и држављанство;
3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година и место рођења и држава боравишта;
Сходно законским решењима стварним власником привредног субјекта сматра се:
1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу Регистрованог субјекта са 25% или више удела;
2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;
3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;
4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;
5) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.
Изузетно, уколико не постоји могућност да се одреди физичко лице из горе наведених пет тачака на начин како је то прописано, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно оно физичко лице које је регистровано као члан органа тог субјекта.

На крају важно је истаћи да према последњим подацима од стране Агенције за привредне регистре од 11.12.2018.године Централна евиденција стварних власника у АПР-у биће успостављена до краја године
У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, као и на основу управо објављених Правилника о садржини Централне евиденције стварних власника и Правилника о начину и условима електронске размене података АПР-а и других државних органа, Централна евиденција стварних власника биће успостављена до 31. децембра 2018. године у Агенцији за привредне регистре.
Овлашћена лица у правним лицима и другим субјектима, који су основани до 31. децембра 2018. године, дужна су да евидентирају податке у ову евиденцију најкасније до 31. јануара 2019. године.
Централна евиденција стварних власника водиће се електронским путем, преко интернет странице Агенције, на којој ће ускоро бити објављене и остале информације и упутства.

 

 

 

Аутор: Бојана Богојевић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

+ Тренутно нема коментара

Додајте ваш


CAPTCHA Image
Reload Image