Дозвола за рад странаца у Републици Србији


Према подацима Националне службе за запошљавање број странаца који се годишње запошљава у Републици Србије је из године у годину све већи, а  најчешће су радно ангажовани у мултинационлним компанијама, иностраним банкама, представништвима и као руководећи кадар.
Значајно је и то да се повећава број страних држављана који оснива мала и средња предузећа, трговачке и угоститељске објекте.

Рад странаца у Републици Србији регулише се Законом о запошљавању странаца и Правилником о дозволама за рад .

Странац је свако лице које нема држављанство Републике Србије, а које се запошљава у Републици Србији и има једнака права и обавезе у погледу рада, запошљавања и самозапошљавања као и држављани Србије.

Страни држављанин остварује право на запослење на територији Републике Србије под условом да поседује одобрење за привремени боравак или стално запослење и дозволу за рад.  
Сам чин поступка издавања, продужења, поништавања и престанка важења дозволе за рад спроводи Национална служба за запошљавање.

Поступак прибављања дозволе за рад спроводи се у месту у коме компанија у којој ће странац бити радно ангажован има регистровано седиште или у месту у коме ће страни држављанин да региструје своју предузетничку делатност.

Код нас постоје две врста радних дозвола :
1. лична радна дозвола;
2. радна дозвола.

Важно је истаћи да се за исти временски период може издати само једна од две врсте горе наведених дозвола за рад.

Странац који има радну дозволу на територији Републике Србије може да обавља искључиво оне послове за које је радну дозволу добио.

У оквиру ове две врсте радних дозвола постоји више подела па ћемо се у даљем тексту позабавити сваком од њих .

Лична радна дозвола издаје се на захтев странца ако он / она:
1. има одобрење за стално настањење;
2. има статус избеглице;
3. припада посебној категорији странаца
4. члан уже породице странца из тачке 1 и 2
5. коме је издато одобрење за стално настањење или привремени боравак,
6. је члан уже породице држављанина Републике Србије и странца српског порекла до трећег степена сродства у правој линији.

Под члановима уже породице сматрају се супружници у браку или ван брака странца који има личну радну дозволу, малолетна деца рођена у браку или ван брака, малолетна усвојена деца или малолетни пасторци, као и други чланови породице, у складу са законом којим се уређује боравак странаца.

Лична радна дозвола је она дозвола за рад која странцу у Републици Србији омогућава слободно запошљавање, самозапошљавање и остваривање права за случај незапослености.

Лична радна дозвола издаје се у случајевима утврђеним међународним уговором који обавезује Републику, у складу са тим уговором и ради спајанња породице под тачно одређеним условима.

Радна дозола издаје се као:
1. радна дозвола за запошљавање;
2. радна дозвола за посебне случајеве запошљавања;
3. радна дозвола за самозапошљавање.

РАДНА ДОЗВОЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ :

издаје се на захтев послодавца, у складу са стањем на тржишту рада, а под следећим условима, да:
пре подношења захтева за радну дозволу за запошљавање није отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена на радним местима за које се тражи радна дозвола за запошљавање, у складу са прописима о раду;
месец дана пре подношења захтева за радну дозволу за запошљавање није пронашао држављане Републике, лица која имају слободан приступ тржишту рада или странца са личном радном дозволом, одговарајућих квалификација са евиденције организације надлежне за послове запошљавања;
приложи предлог уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада, у складу са законом.

Радна дозвола за запошљавање издаје се за планирани период запослења, а најдуже док траје привремени боравак.

Радна дозвола за запошљавање издаје се за запошљавање странца који има одобрење за привремени боравак и испуњава све услове из захтева послодавца који се односе на одговарајућа знања и способности, квалификације, претходно искуство итд.

РАДНА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕБНЕ СЛУЧАЈЕВЕ ЗАПОШЉАВАЊА

издаје се на захтев послодавца, и то за:
1. упућена лица;
2. кретање у оквиру привредног друштва;
3. независне професионалце и
4. оспособљавање и усавршаавање.

Радна дозвола за упућена лица запослена код страног послодавца издаје се на захтев послодавца ради обављања послова или вршења услуга на територији Републике од условом да испуњени следећи услови, односно да странац има : : одобрење за привремени боравак, закључен уговор између послодавца за кога се обављају послови или врше услуге и страног послодавца који обавезно садржи место и рок за обављање посла; доказ да је упућено лице запослено код страног послодавца најмање једну годину; акт о упућивању на привремени рад у Републику.

Ова врста радне дозволе издаје се за период за који је закључен уговор између послодавца за кога се врше услуге и страног послодавца, али не дуже од годину дана.

Изузетно радна дозвола за упућена лица од стране страног послодавца регистрованог за обављање делатности у држави са којом Република има закључен међународни уговор којим се уређује упућивање, издаје се у поступку, сагласно условима и за период утврђен тим споразумом.

Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва регистрованог у иностранству издаје се на захтев огранка, односно зависног друштва које је регистровано у Републици, у циљу привременог упућивања, односно премештања запосленог на рад у тај огранак, односно зависно друштво, под условом да је лице код страног послодавца запослено најмање годину дана на пословима руководиоца, менаџера или специјалисте за поједине области (кључно особље), као и да ће у Републици обављати исте послове.

Радна дозвола издаје се на период док траје привремени боравак, али не дуже од једне године.
Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва може се продужити најдуже до две године, уз сагласност министарства надлежног за послове запошљавања, а по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за област којом се уређује делатност послодавца за послове или услуге од интереса за Републику.

Радна дозвола за независног професионалца издаје се на захтев послодавца, односно крајњег корисника услуга.

Радна дозвола за независниг професионалца се издаје ако поседује: одобрење за привремени боравак, закључен уговор са послодавцем или крајњим корисником услуга који обавезно садржи рок за обављање посла, одговарајуће високо образовање и/или техничке квалификације и прописано радно искуство у струци.

Радна дозвола издаје се на период потребан за обављање посла, али не дуже од годину дана.
Радна дозвола за оспособљавање и усавршавање издаје се на захтев послодавца, односно странца ради обављања обуке, приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања. Издаје се уколико  странац поседује: одобрење за привремени боравак; закључен уговор са послодавцем о обављању обуке, приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, који садржи место и рок трајања.

Радна дозвола издаје се на период трајања обуке, приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, али не дуже од годину дана, уз могућност продужења за још годину дана.

РАДНА ДОЗВОЛА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Ова врста радне дозволе издаје се на захтев странца који има одобрење за привремени боравак у Републици  и који у поступку спровођења процедуре за издавање ове врсте дозволе достави тачно наведену документацију у складу са Законом.
Радна дозвола за самозапошљавање издаје се на период док траје одобрење за привремени боравак, а најдуже на годину дана уз могућност продужења под условом да странац докаже да наставља обављање истог посла под условима под којима је добио дозволу.
Важно је посебно истаћи обавезу странца који добије радну дозволу за самозапошљавање, а то је да је у обавези да започне обављање послова за које је радна дозвола издата у року од 90 дана од дана добијања те дозволе

У зависности од врсте радне дозволе чије се издавање тражи подносе се доле наведени захтеви :
Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца;
Захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање;
Захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва;
Захтев за издавање личне радне дозволе;
Захтев за издавање радне дозволе за упућена лица;
Захтев за издавање радне дозволе за запошљавање/обављање сезонских послова.

Захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад, подноси се организацији надлежној за послове запошљавања према:
1.    Месту привременог боравка или сталног настањења,  на захтев странца (лична радна дозвола)
Седишту послодавца, код дозвола за рад које се издају на захтев послодавца и уколико је послодавац регистрован у  Републици Србији ( радна дозвола за запошљавање, за упућена лица, за кретање у оквиру привредног друштва)
Месту где се рад обавља ( радна дозвола за самозапошљавање  и радна дозвола за независног професионалца).

ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ :

У случају подношења захтева за издавање радне дозволе за запошљавање Национална служба је у обавези да претходно спроведе тест тржишта рада, односно посредовање у запошљавању.
Услов за добијање дозволе за рад по основу запошљавања јесте да на евиденцији Националне службе за запошљавање нема лица са квалификацијама које послодавац захтева за рад на позицији на којој се запошљава странац.

Важно је истаћи да Влада РС одлуком може да ограничи број странаца ( квота ) којима се издају дозволе за рад у случају поремећаја на тржишту рада, у складу са миграционом политиком и стањем и кретањем на тржишту рада.
Квота се не примењује на странца, односно послодавца који запошљава странца, а подноси захтев за:
1) личну радну дозволу, осим личне радне дозволе која се издаје на захтев посебне категорије странца;
2) радну дозволу за кретање у оквиру привредног друштва.

Посебни услови за запошљавање држављана Европске уније примењиваће се од дана ступања Републике Србије у чланство Европске уније.

На самом крају важно је навести да се дозвола за рад продужава , ако су у моменту подношења захтева за продужење испуњени услови за њено издавање.

Захтев за продужење дозволе за рад подноси се најраније 30, а најкасније пре истека рока важења претходне дозволе.

 

Аутор: Бојана Богојевић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

+ Тренутно нема коментара

Додајте ваш


CAPTCHA Image
Reload Image